Prywatny Kucharz by Belvedere

Regulamin

Regulamin obowiązujący od dnia 11.10.2022r

1 [Przedmiot Regulacji]

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania serwisu internetowego pod adresem www.prywatnykucharz.com (dalej jako Serwis) prowadzonego przez Usługodawcę
  Belvedere – Cafe Łazienki Królewskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154781, NIP 5260209751, REGON: 012103452, o kapitale zakładowym w wysokości 64.756,50 złotych.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady funkcjonowania Serwisu, w tym zasady i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Klientów, zasady zawierania i wykonywania umów, tryb odstąpienia od umowy, i postępowania reklamacyjnego. Przed Rejestracją Konta w Serwisie oraz zawarciem umowy (złożeniem Zamówieni) Klient powinien zaakceptować treść Regulaminu.
 3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej pod adresem www.prywatnykucharz.com, dostępnej publicznie i nieodpłatnie dla wszystkich osób, w szczególności dla Klientów w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

2 [Definicje]

Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Usługodawca– Belvedere – Cafe Łazienki Królewskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154781, NIP 5260209751, REGON: 012103452, o kapitale zakładowym w wysokości 64.756,50 złotych;
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;
 3. Regulamin– przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Klientów oraz Usługodawcy wraz z Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu i będącą jego integralną częścią; w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.). Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w ramach Serwisu. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług;
 4. Umowa– umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem w przedmiocie świadczenia Usługi lub sprzedaży Produktu zawierana drogą elektroniczną zawarta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 5. Serwis– serwis internetowy dostępny pod adresem www.prywatnykucharz.com;
 6. Produkt– usługa przygotowania i dostawy posiłków według programów dietetycznych opracowanych przez Usługodawcę lub podmioty działające na zlecenie Usługodawcy opisanych w zakładce programy, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 7. Usługa– usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy po dokonaniu Płatności, za pośrednictwem Serwisu polegająca w szczególności na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków w ramach cateringu dietetycznego w wersji Premium.
 8. Konto– indywidualny profil Klienta prowadzony przez Usługodawcę, w którym zarejestrowane są informacje o Kliencie, w tym dane adresowe Klienta, historia zamówień, który znajduje się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
 9. Login– adres e mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas Rejestracji.
 10. Hasło– ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie rejestracji i logowania, który jest określony przez Klienta podczas rejestracji.
 11. Rejestracja– wprowadzenie i przesłanie przez Klienta danych do Usługodawcy za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego w ramach Serwisu.
 12. Płatność– należność za świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta według Cennika umieszczonego w ramach Serwisu w zakładce „cennik”.
 13. Subskrypcja– tryb Zamówienia Usług, w ramach którego wybrany przez Klienta wariant Usług będzie dostarczany Klientowi w każdym dniu obowiązywania Subskrypcji przez czas nieokreślony (do momentu anulowania Subskrypcji), przy jednoczesnym, automatycznym obciążeniu środka płatniczego Klienta określoną należnością za każdy dzień Subskrypcji.
 14. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta określające rodzaj usługi (wariant/zestaw dietetyczny), zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 15. Awaria Techniczna– sytuacja, w której zdecydowana większość lub wszyscy Klienci utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu lub Usług.

3 [Postanowienia ogólne]

 1. Usługodawca zobowiązuje się świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej.
 3. Składający Zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki, a także wyraża zgodę na zawarcie Umowy.
 4. Regulamin jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej wiąże Klientów zgodnie z art. 384 §2 i 4 Kodeksu cywilnego i stanowi integralną część Umowy.
 5. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie co najmniej następujących wymogów technicznych:
  a) posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet,
  b) posiadanie programu służącego do przeglądania zasobów sieci Internet, akceptującego pliki typu cookies,
  c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail
 6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem każdego użytkownika sieci Internet, w tym związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet, które w szczególności może polegać na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci Internet szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka ww. zagrożeń każdy użytkownik sieci Internet powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne w postaci programów antywirusowych i zapór sieciowych.
 7. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu lub Usługi w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, przepisami obowiązującego prawa, przyjętymi zwyczajami, a także do podawania w związku ze świadczeniem usług wyłącznie prawdziwych danych dotyczących jego osoby. Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych każdorazowo gdy nastąpi ich zmiana. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki podania błędnych, nieprawdziwych danych, a także w przypadku braku ich aktualizacji.
 8. Wygląd i zawartość Serwisu oraz wszystkie treści udostępniane Klientom stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient jest uprawniony do korzystania z Serwisu u Usługi wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, w szczególności Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie lub powielania jakąkolwiek techniką żadnego z elementów Serwisu.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta treści Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym po wezwaniu Klienta do zaniechania naruszeń lub usunięcia ich skutków, z wyznaczeniem dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni i po jego bezskutecznym upływie.

4 [Usługi]

 1. Usługodawca w ramach Serwisu oferuje przygotowywanie i dostarczanie posiłków w formie zestawów dietetycznych w ramach cateringu dietetycznego w wersji Premium na adres wskazany przez Klienta.

Do każdego codziennego zestawu dań Klient otrzyma od Usługodawcy nieodpłatnie unikalną wodę alkaliczną „Java” o naturalnym PH 9,2, a także do niektórych wybranych diet napary i/lub  shoty.

 1. Ceny zestawów dietetycznych obowiązujące w dniu złożenia Zmówienia określone są w ramach Serwisu w zakładce „Cennik”. Ceny zestawów dietetycznych wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen zestawów dietetycznych oraz zakresu Usług, w tym poprzez wprowadzenie do oferty nowych lub wycofanie dotychczasowych zestawów dietetycznych, zmiany ceny usług oraz obszaru dostaw.
 3. Informacje o Usłudze, Produkcie oraz cenach zawarte w ramach Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5 [Rejestracja i Zamówienie]

 1. Prowadzenie Konta w Serwisie możliwe jest po dokonaniu Rejestracji polegającej na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Serwisu. Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie.
  W ramach formularza rejestracyjnego Klient zobowiązany jest do podania następujących danych:
  Imię i nazwisko,
  Adres mailowy (adres poczty elektronicznej),
  Numer telefonu.
 2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia dokonywane są przeprowadzeniu przez Klienta procesu Logowania (podanie Loginu i Hasła). Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem Loginu i Hasła osobom trzecim.
 3. Zamówienie Usługi następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Serwisie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, wybór jednego lub więcej zestawów dietetycznych oraz dokonanie Płatności.
 4. Składając Zamówienie Klient podaje następujące dane:
  Imię i nazwisko,
  Adres dostawy,
  Kod do domofonu
  Daty dostawy,
  Adres mailowy (adres poczty elektronicznej),
  Numer telefonu.
 1. Z uwagi na brak pełnej wiedzy o indywidualnych uwarunkowaniach zdrowotnych Klienta, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przeciwwskazania zdrowotne Klienta do stosowania określonej diety. W przypadku wątpliwości co do możliwości stosowania określonej diety Klient zobowiązany jest do skonsultowania się z lekarzem odpowiedniej specjalności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak takiej konsultacji lub korzystanie przez Klienta z określonej diety wbrew zalecaniom lekarskim.
 2. Po złożeniu Zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Klient otrzymuje na wskazany przez siebie podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożonego Zamówienia.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi wyłącznie w przypadku skutecznej realizacji przez Klienta wszystkich czynności wskazanych w §5 ust. 2 i otrzymaniu potwierdzenia złożonego Zamówienia, o którym mowa w §5 ust. 3 powyżej i po zaksięgowaniu Płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.
 4. Dostawy realizowane są od poniedziałku do soboty. Zamówienia są realizowane drugiego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na konto Usługodawcy.
 5. Zamówienie opcji Subskrypcji Usług możliwe jest wyłącznie on-line poprzez formularz znajdujący się na stronie www.prywatnykucharz.com Wybrany w formularzu dzień dostawy będzie wówczas traktowany jako pierwszy dzień okresu Subskrypcji.
 6. Umowa w zakresie przygotowania i dostawy Usług Zamówionych z płatnością Subskrypcyjną, o ile nie wskazano inaczej, jest zawierana na czas nieokreślony, do momentu jej anulowania przez Klienta lub Usługodawcę na prośbę Klienta, na warunkach opisanych w 6.
 7. Klient może anulować Subskrypcję w każdym czasie, jednak nie później niż przed ostatecznym terminem zapłaty za kolejny dzień Zamówienia, zgodnie z § 7.

 6 [Płatności]

 1. Klient może dokonać płatności za zamówioną Usługę w następujących formach:
  a) Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji,
  b) Przelew online drogą elektroniczną w systemie płatności PayU,
 2. c) płatność Subskrypcyjna za pośrednictwem platformy płatności PayU w przypadku wskazanym w § 6 ust. 11 poniżej.
 3. Za dzień płatności przyjmuje się w przypadku §6 ust 1 a) powyżej dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą należności za złożone Zamówienie, a w przypadku §6 ust 1 b) powyżej dzień otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia zapłaty od operatora systemu płatności PayU.
 4. Akceptując Regulamin Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów, wyraża żądanie wystawienia faktury VAT zgodnie z art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT (Dz. U. z 19.03.2021 poz. 68 z późn. zm.) a w przypadku faktury na firmę zobowiązuje się do podania numeru NIP.
 5. Akceptując Regulamin Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów,  wyraża zgodę na wystawianie faktury oraz otrzymuje do niej dostęp w formie elektronicznej. Wszystkie faktury są dostępne po zalogowaniu się do Panelu Klienta.
 6. Na prośbę Klienta faktura może być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę na adres poczty elektronicznej, należy przesłać prośbę o wysłanie faktury w formie mailowej na adres faktury-mpk@belvedere.com.pl
 7. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 9. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 10. Zgoda Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 11. Klient składający Zamówienie może wybrać formę zapłaty Subskrypcyjnej, polegającej na automatycznym, codziennym obciążeniu środka płatniczego wskazanego przez Klienta kwotą odpowiadającą wysokości należności za wybrane przez Klienta Usługi.  
 12. Płatność Subskrypcyjna za każdy kolejny dzień pobierana jest z góry przed rozpoczęciem nowego okresu Zamówienia, przy czym odbędzie się to najpóźniej w momencie, w którym możliwe jest złożenie zamówienia na Usługę.
 13. W przypadku, gdy płatność Subskrypcyjna za kolejne Zamówienie nie może być zrealizowana za pośrednictwem formy płatności wybranej przez Klienta (przykładowo w przypadku braku środków na karcie Klienta), Usługodawca wstrzyma realizację Zamówienia do czasu wpływu płatności Klienta.
 14. Kody rabatowe oraz punkty nagromadzone na Koncie Klienta – w przypadku płatności Subskrypcyjnej -mogą zostać uwzględnione wyłącznie przy pierwszym dniu Zamówienia Subskrypcyjnego.

 7 [Dostawa]

 1. Dostawy są ograniczone do terenu Rzeczpospolitej Polskiej i realizowane na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu w ramach następującego obszaru/ w ramach obszaru wskazanego w Serwisie.
 2. Cena zestawu dietetycznego obejmuje jego dostawę pod wskazany przez Klienta adres, z zastrzeżeniem, ust 1 powyżej.
 3. Dostawy realizowane są przez Prywatny Kucharz by Belvedere przy współpracy  z firmą kurierską dni w tygodniu od poniedziałku do soboty  od godziny 1:30 do granicznej godziny, wskazanej przez klienta i dostępnej w danym rejonie.
 4. Zamówienia złożone i opłacone wg poniższego harmonogramu:
 • Zamówienie złożone w poniedziałek do 16:00- zostanie zrealizowane najwcześniej od środy
 • Zamówienie złożone we wtorek do 16:00- realizowane najwcześniej od czwartku
 • Zamówienie złożone w środę do 16:00- realizowane najwcześniej od piątku.
 • Zamówienie złożone od czwartek do piątek do godziny 16:00- realizowane najwcześniej od poniedziałku.
 • Zamówienia złożone od soboty do niedzieli do godziny 16:00- realizowane najwcześniej od wtorku

Dostawa realizowana jest przez Usługodawcę lub podmioty działające na zlecenie Usługodawcy.

Powyższy harmonogram dotyczy również wprowadzania zmian w aktywnych zamówieniach.

 1. Klient ma możliwość podania preferowanego przedziału czasowego dostawy. Usługodawca w miarę możliwości może dokonać dostawy w preferowanym przez Klienta przedziale czasowym.
 2. Każdy zestaw dietetyczny jest dostarczany w zamkniętym opakowaniu, na którym jest umieszczona informacja o rodzaju zakupionej diety, kaloryczności.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku odbioru przez Klienta Zamówienia we wskazanym przez Klienta miejscu w godzinach dostaw, a Klient w takim przypadku nie jest uprawniony do żądania zwrotu kosztów nieodebranego Zamówienia.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zrealizowania dostawy poza zakresem godzinowym określonym w §7 ust 3 powyżej. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do skontaktowania się z Klientem i zrealizowania dostawy na inny adres wskazany przez Klienta lub w przypadku braku możliwości realizacji dostawy na inny adres wskazany przez Klienta Usługodawca zobowiązuje się do wydłużenia czasu realizacji Usługi o liczbę dni, w których nie doszło do realizacji dostawy.

8 [Modyfikacje Zamówienia, Czasowe zawieszenie Usługi]

 1. Dla skuteczności zmiany parametrów Zamówienia (w tym zmiany zestawu dietetycznego, miejsca dostawy, terminu dostawy) lub dla skuteczności anulowania Zamówienia, konieczne jest:
  a) poinformowanie Usługodawcy o zmianie Zamówienia lub jego anulowaniu za pośrednictwem Serwisu na następujący adres e-mail kontakt@prywatnykucharz.com, najpóźniej w terminie do godziny 16:00, 2 dni przez wejściem w życie zmiany lub anulowania Zamówienia;
  b) płatności na rzecz Usługodawcy niedopłaty, która powstała w wyniku zmiany parametrów Zamówienia.
 2. W przypadku Zamówień Subskrypcyjnych, za które środek płatniczy został już obciążony określoną należnością, Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu lub dniach nie później niż do godz. 1600zgodnie z harmonogramem, o którym mowa 7 ust 4.
 3. W przypadku zmian, dotyczących Zamówień Subskrypcyjnych za które środek płatniczy został już obciążony określoną należnością, a przypadających na wtorek, Klient jest zobowiązany złożyć dyspozycję zmiany lub anulowania takiego Zamówienia nie później niż do godz. 16:00 na 4 dni przed planowaną datą realizacji Zamówienia, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa 7 ust 4.
 4. W przypadku zmian, dotyczących Zamówień Subskrypcyjnych, za które środek płatniczy został już obciążony określoną należnością, a przypadających na niedzielę, Klient jest zobowiązany złożyć dyspozycję zmiany lub anulowania Zamówienia nie później niż do godz. 16:00 na 4 dni przed planowaną datą realizacji Zamówienia, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa 7 ust 4.
 5. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Wówczas Usługodawca z wyprzedzeniem powiadomi Klienta o takiej zmianie.
 6. Klient ma możliwość czasowego zawieszenia realizacji Usług na okres nieprzekraczający 14 dni, pod warunkiem poinformowania Usługodawcy o czasowym zawieszeniu Usługi na adres e-mail wskazany w §8 ust 1 pkt a) niniejszego Regulaminu w terminie do godziny 16:00, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa 7 ust 4, wejściem w życie zawieszenia Usługi ze wskazaniem czasu zawieszenia Usługi oraz daty ponownego rozpoczęcia świadczenia Usługi. W przypadku skutecznego zgłoszenia przez Klienta zawieszenia Usługi, w ww. trybie świadczenie Usługi zostaje automatycznie przedłużone na czas trwania zawieszenia.

9 [Reklamacje]

 1. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej na następujący adres email: kontakt: prywatnykucharz.com, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od ujawnienia się nieprawidłowości, z zastrzeżeniem §9 ust 2 poniżej.
 2. W przypadku zastrzeżeń Klienta dotyczących jakości posiłków Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji w terminie 12 godzin liczonych od dokonania dostawy Zamówienia, którego dotyczy reklamacja.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  c) przedmiot reklamacji (w tym np. datę i miejsce realizacji Zamówienia będącego przedmiotem reklamacji);
  d) formalne i merytoryczne uzasadnienie reklamacji,
  e) oczekiwanie Klienta wobec Usługodawcy (oczekiwany sposób załatwienia reklamacji).
 4. W przypadku braku podania przez Klienta wszystkich informacji określonych w §9 ust 3 powyżej, Usługodawca zwróci się do Klienta o podanie dodatkowych niezbędnych informacji celem rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku podania przez Klienta dodatkowych niezbędnych informacji celem rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca może rozpatrzyć reklamację wyłącznie na podstawie posiadanych informacji albo odmówić rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie zawiadomienia w toku rozpatrywania reklamacji będą dokonywane przez Usługodawcę zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o ile Klient nie wskaże innych danych.
 5. Klient zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą przy rozpatrywaniu, poprzez udzielanie Usługodawcy informacji lub doręczanie Usługodawcy dokumentów, które niezbędne są do rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.
 6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w przeciągu 2 dni roboczych od momentu jej otrzymania.

10 [Wejście w życie i zmiany Regulaminu]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. W razie zmiany postanowień Regulaminu, w stosunku do Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany, będą znajdowały zastosowanie postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia Zamówienia.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu oraz jego doręczenie Klientom posiadającym Konto w formie według wyboru Usługodawcy.
 3. Termin wejścia w życie zmian Regulaminu nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia poinformowania o zmianach Klientów o zmianach. Klient, który posiada Konto zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianach Regulaminu Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji Klienta dla nowego brzmienia Regulaminu skutkuje automatycznym rozwiązaniem Umowy co jest równoznaczne z usunięciem Konta Klienta.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę i Klienta.

11 [Odstąpienie od umowy]

 1. Na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Z uwagi na treść ust. 2 powyżej, Klient może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy na 24 godziny przed dniem planowanej dostawy.
 4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przesłane m.in. poprzez wiadomość e-mailową na adres Usługodawcy kontakt@prywatnykucharz.com. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Klient nie ma obowiązku korzystania z formularza odstąpienia.
 5. W razie odstąpienia od Umowy, w przypadku dokonanej przez Klienta, zaksięgowanej na koncie Usługodawcy zapłaty za Usługę, Usługodawca niezwłocznie dokona zwrotu środków na konto bankowe, z którego została dokonana zapłata.

12 [Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich]

 1. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
 2. Dla konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

13 [Postanowienia końcowe]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia Awarii Technicznej. Usługodawca zobowiązuje się aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Klientów. W tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Usługodawca nie jest związany żadnym kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 4. Sądami właściwymi do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Usługi są polskie sądy powszechne.

Załącznik nr 1

do Regulaminu

Miejscowość, data: 
Imię i nazwisko:
adres e-mail:
nr telefonu:

 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy dotyczącej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia:   …………………………………………………
Data zamówienia:  …………………………………………………
Komentarz do odstąpienia: …………………………………

Podpis:   (jeśli oświadczenie jest wysyłane w formie papierowej)